Võtke meiega ühendust
Võtke meiega ühendust:
Adresseerida:

Saatma
baip logo

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldine teave

UAB BAIPSelle veebisaidi operaator on UAB BAIP (edaspidi nimetatud meie või vastutav töötleja). Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib ja selgitab seda, kuidas me kogume ja töötleme teie isikuandmeid, kui te kasutate seda veebisaiti või võtate meiega muul viisil ühendust. Käesolevas privaatsuspoliitikas toodud tingimused kehtivad kasutatavast seadmest (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, TV jne) sõltumata alati, kui te vaatate meie sisu ja/või kasutate teenust.

 

Vastutava töötleja andmed:

UAB BAIP
Juriidilise isiku kood: 301318539
Aadress: Gynėjų g. 14, Vilnius
E-post: info@baip.lt
Andmekaitseametniku e-post: duomenu.apsauga@baip.lt

 

Kinnitame, et kogume teie kohta teavet kooskõlas Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi kohaldatavate õigusaktide nõuetega ja reguleerivate asutuste suunistega ning et oleme võtnud kõik mõistlikud tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks, et andmed, mida me kogume veebisaidi külastajate kohta, on kaitstud kaotsimineku, loata juurdepääsu ja/või muutmise eest. Vastutava töötleja töötajad on võtnud kirjaliku kohustuse mitte avalikustada ja levitada ühelegi kolmandale isikule teavet, millele neil on tööl juurdepääs, sealhulgas teave veebisaidi/sotsiaalmeedia kontode külastajate kohta.

Alla 14-aastased ei tohi läbi meie veebisaidil oma isikuandmeid esitada. Kui te ei ole veel 14-aastane, siis palume veenduda, et te saate enne meile isikliku teabe andmist selleks loa oma vanematelt või teistelt seaduslikelt eestkostjatelt.
Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel on tähendus, mis on neile antud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 (EL).

Lugege kindlasti hoolikalt käesolevat privaatsuspoliitikat, sest iga kord, kui te sisenete meie veebisaidile, nõustute te järgima selles kirjeldatud tingimusi. Kui te nende tingimustega ei nõustu, palume meie veebisaiti mitte külastada või selle sisu vaadata ja/või teenuseid kasutada.

Sisukord:

 

Kuidas me kogume teie isikuandmeid?

Võime teie isikuandmeid, st teid tuvastavaid andmeid mitmeti koguda:

 • te võite anda meile teavet (isikuandmeid) otse (täites päringuvormi meie veebisaidil, meile helistades, tellides uudiskirja või meiega muul viisil otse ühendust võttes).
 • Võime koguda teavet teie kohta automaatselt (kui te külastate meie veebisaiti (küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutades), meie Facebooki, LinkedIni, Google+, YouTube’i sotsiaalmeedia kontosid) või kui te tulete meie büroosse.
 • Mõningatel juhtudel võime me saada teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt ja koguda andmeid teie kohta avalikult kättesaadavatest allikatest (nt meie partneritelt, kes osutavad teile või meile teenuseid, läbi sotsiaalmeediaplatvormi LinkedIn, teie ettevõtte veebisaidi kaudu või muul viisil).

Võime koguda teavet, mida te meile otse annate. Tavaliselt juhtub see siis, kui te:

 • annate meile andmeid teabe saamiseks meie teenuste/toodete/partnerite kohta;
 • esitate meile taotlusi või nõudeid;
 • tellite meie uudiskirja või registreerute muu teabe saamiseks;
 • osalete meie uuringutes.

Võime koguda teavet teie kohta automaatselt. Tavaliselt juhtub see siis, kui te:

 • esitate päringuid läbi sotsiaalmeedia kontode;
 • kasutate meie veebisaiti (kogume teie kohta teavet küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutades; allpool leiate teavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta);
 • teete avalikke postitusi sotsiaalmeediaplatvormidel, mida me jälgime;
 • külastate meie bürood, mida jälgitakse videovalvekaameratega;
 • helistate meile (kui kõned salvestatakse ja kasutatakse kõneandmeid).

Kui seadus seda lubab, võime hankida teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt. See võib hõlmata teavet, mida jagavad meie partnerid, kes osutavad teile meie nimel teenuseid, turundus- ja suhtekorraldusagentuurid, samuti teie avalikult kättesaadavat teavet (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Võime seostada teie poolt antud või avalikest ja kommertsallikatest kogutud teavet muu teabega, mille me saame teilt endalt või teie kohta.

Võime samuti koguda teavet teie kohta muus kontekstis kui käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatud. Sellisel juhul anname sellest teile täiendavalt teada.

Missugust teavet teie kohta (isikuandmeid) me töötleme?

Kuigi me püüame koguda teavet võimalikult piiratud koguses, kogume me siiski järgmist teavet:

 • teile meie teenuste osutamiseks / toodete pakkumiseks vajalik teave;
 • teie poolt meile uuringutes antud teave;
 • teie poolt meile telefonikõnedes antud teave;
 • teie isiku tuvastamiseks vajalik teave;
 • teave teie tegevuse kohta meie veebisaidil;

 • kokkuvõte kõikide veebisaidi külastajate kasutusharjumuste kohta;
 • teave teie poolt kasutatava seadme kohta.

Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Kasutame meie poolt kogutud eespool nimetatud teavet järgmistel eesmärkidel:

 • teenuste ja toodete tellimuste haldamiseks;
 • teile teie poolt palutud teabe andmiseks teenuste, partnerite või toodete kohta;
 • vara ja inimeste ohutuse tagamiseks (videovalve);
 • klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks (sealhulgas telefonikõnede salvestamine);
 • turunduseesmärkidel*, nt teie jaoks kohandatud reklaamide ja sponsoreeritud sisu edastamiseks ja reklaamimaterjalide saatmiseks; meie turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsiks (sealhulgas teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta, kliendi-/partneriuuringute läbiviimiseks, võistluste või kampaaniate korraldamiseks seadusega lubatud viisil);
 • saamaks aru sellest, kuidas kasutatakse meie võrguteenuseid, et neid paremaks muuta ja töötada välja uus sisu, uued tooted ja teenused;
 • kaitsmaks meie huvi kohtus või muus asutuses.

⃰ Palun pange tähele, et meil on õigus saata klientidele või meie veebisaidil registreerunud inimestele e-postiga reklaami muude sarnaste toodete või teenuste kohta. Samas võite kohe või ka edaspidi keelduda meie otseturunduspostitustest. Kui te eelistate meie otseturunduspostitusi mitte saada, andke meile sellest teada e-kirjaga aadressile duomenu.apsauga@baip.lt või klõpsake keeldumise lingil uudiskirjas.

 

Teie isikuandmeid töödeldakse ühel või mitmel õiguslikul alusel.

 • õigusnõuete täitmine;
 • teiega sõlmitud lepingu täitmine;
 • meie õigustatud huvid, kui teie erahuvid neid kõrvale ei tõrju;
 • teatavatel juhtudel teie nõusolek.

Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid koos vastavate õiguslike aluste ja sellistel eesmärkidel kogutud isikuandmetega on toodud allpool olevas tabelis.

Eesmärk Õiguslik alus Isikuandmed
Teenuste ja toodete tellimuste haldamine

Teiega sõlmitud lepingu täitmine

Õigusnormidele vastavus

Nimi, perekonnanimi, telefon, e-post, aadress, muu teave ja teave makseviisi kohta, mis võib olla vajalik teenuste osutamisega seoses.
Vara ja inimeste ohutuse tagamine (videovalve) Õigustatud huvi – vara ja inimeste ohutuse tagamine Videovalve andmed.
Klienditeeninduse kvaliteedi tagamine Õigustatud huvi – klienditeeninduse kvaliteedi tagamine E-posti aadress ja kirjavahetuse sisu.
Teave teie päringu alusel teenuste, partnerite või toodete kohta Seda teavet antakse teile meie õigustatud huvi alusel anda teile täpset teavet meie või meie partnerite pakutavate teenuste, lisateenuste jne kohta Et olla võimeline vastama telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia kaudu ja muul viisil teie poolt tehtud päringutele, võime paluda teil anda meile oma telefoninumber, e-posti aadress või teile sobivad muud kontaktandmed.
Turunduseesmärkidel, nt teie jaoks kohandatud reklaamide ja sponsoreeritud sisu edastamiseks ja reklaamimaterjalide saatmiseks; meie turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsiks (sealhulgas teie arvamuse küsimiseks meie toodete ja teenuste kohta, kliendiuuringute läbiviimiseks)

Sellel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel informeerida teid meie teenustest, sündmustest, uudistest ja anda muud asjakohast teavet.

Teie nõusolek

Nimi, perekonnanimi, sotsiaalmeediakontode andmed, telefon, e-post, aadress.
Saamaks aru sellest, kuidas kasutatakse meie võrguteenuseid, et neid paremaks muuta ja töötada välja uus sisu, uued tooted ja teenused Sellel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel jälgida meie teenuste kvaliteeti, töötada välja meie pakutav sisu ja seda parandada ning tagada veebisaidi turvalisus. IP-aadress, meie sisu vaatamiseks / toodete kasutamiseks teie poolt kasutatava seadme operatsioonisüsteemi versioon ja seadistused, sisselogimissessiooni kellaaeg ja kestvus, otsingusõnad, mille te meie veebisaidil sisestate, teie seadmesse paigaldatud küpsistes salvestatud teave, teie seadme GPS-signaal või teave läheduses asuvate WiFi-kasutuskohtade ja mobiilimastide kohta, mida võidakse meile edastada, kui te kasutate meie veebisaidi sisu.
Meie huvi kaitsmiseks kohtus või muus asutuses

Õigusnõuete täitmine

Õigustatud huvi kaitsta end kohtuasjade ja nõuete puhul

Kohtuasjast või esitatud nõudest olenevalt võime koguda kõiki käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud isikuandmeid, mis meil teie kohta on.

Kui teie andmete kasutamine meie poolt ei põhine eespool toodud õiguslikul alusel, palume teie nõusolekut enne teie andmete töötlemist (need juhtumid põhinevad asjaoludel ja kontekstil).

Mõnel juhul võime kasutada teavet teie kohta ka muudel kui eespool kirjeldatud eesmärkidel. Sellisel juhul anname sellest teile täiendavalt teada.

Kellele me teie isikuandmeid avaldame?

Võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • ettevõtetele, kes osutavad teile meie palvel teenuseid;
 • muudele UTIB INVL Technology kontserni ettevõtetele;
 • makseteenuseid pakkuvatele pankadele/ettevõtetele;
 • võistluste/mängude/kampaaniate korraldamisel abistavatele ettevõtetele;
 • muudele hoolikalt valitud äripartneritele;
 • õiguskaitseasutustele;

Muudele isikutele, kui seda nõuab seadus või see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks.

Käesoleval ajal on meie palvel teenuseid osutavad ettevõtted järgmised: UAB FINtime, UAB DPD Lietuva, UAB Skubios siuntos, LT Paštas, IT-teenuste pakkujad Lietuvos Radijo ir Televizijos centras, UAB Acena, Microsoft, Oracle, audiitorfirma UAB PricewaterhouseCoopers ja advokaadibüroo Cobalt. Teie teabe kasutamine nende ettevõtete poolt muudel eesmärkidel peale meile teenuste osutamise on piiratud.

Edastame praegu isikuandmeid järgmistele UTIB INVL Technology kontserni ettevõtetele: UAB Novian, UAB Acena, UAB FINtime, UAB Algoritmų sistemos, UAB NRD CS, UAB Etronika, UAB NRD, Andmevara AS (Tallinn, Eesti), Andmevara SRL (Chisinau, Moldova), Norway Registers Development AS (Oslo, Norra), Norway Registers Development East Africa Ltd (Dar es Salaam, Tansaania), Norway Registers Development Rwanda Ltd (Kigali, Rwanda), NRD Bangladesh Ltd (Dhaka, Bangladesh), Infobank Uganda Ltd (Kampala, Uganda).

Kui te soovite saada otseturunduspakkumisi meie äripartneritelt, palume selleks anda eraldi nõusoleku.

Võime jagada teavet teie kohta kolmandatele isikutele, nt riigiasutused, eeluurimisametnikud, kohtud ja muud asutused, kui me leiame, et avaldamine on vajalik meie õigustatud huvide kaitseks.

Missugustesse riikidesse me edastame teie isikuandmeid?

Mõnikord võime edastada teie isikuandmeid teistesse madalama andmekaitse tasemega riikidesse. Sellisel juhul teeme kõik selleks, et tagada edastatavate isikuandmete kaitse.

Mõnel harval juhul võime edastada teie isikuandmeid järgmistesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse: Tansaania, Rwanda, Burundi, Mauritius, Bangladesh, Kirgiisia, Moldova, USA ja Hiina.

Kui me edastame teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, tagame järgmiste kaitsemeetmete võtmise:

 • isikuandmete vastuvõtjatega allkirjastatakse leping Euroopa Komisjoni vastuvõetud tüüptingimustel;
 • andmete vastuvõtja peab asuma riigis, mida Euroopa Komisjon tunnistab piisavaid andmetekaitse standardeid kohaldava riigina;
 • luba saadakse Andmekaitse Inspektsioonilt.

Kuidas me kaitseme teie andmeid?

Oleme võtnud kasutusele põhjendatud ja asjakohased füüsilised ja tehnilised meetmed meie sisu/teenustega seoses kogutavate andmete kaitseks. Palun pange siiski tähele, et kuigi me võtame mõistlikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks, ei ole ükski veebisait, internetis teabe edastamine, arvutisüsteem või juhtmeta ühendus täiesti turvaline.

Kui kaua teie isikuandmeid hoitakse?

Säilitame teie isikuandmeid sellise aja jooksul, mis on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks. Pärast seda kustutame andmed, välja arvatud juhul, kui meil on seadusjärgne kohustus neid säilitada, või kui sellised andmed on vajalikud eeluurimisel, kuid säilitamise aeg ei ole kunagi pikem kui 10 aastat. Selle aja lõppedes kustutatakse andmed pöördumatult.

Tavaliselt on isikuandmete säilitamise aeg järgmine:

Isikuandmed  Säilitamisaeg
Makseandmed  10 aastat pärast maksetehingut
Isikuandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel

 3 aastat pärast teie nõusolekut turundusteabe saamise kohta

IT-süsteemide logid  Kuni üks aasta
Analüütilised andmed  Selliseid andmeid kogutakse tavaliselt automaatselt, kui te külastate veebisaiti, ja need muudetakse kohe anonüümseks / koondandmeteks.

Teie õigused

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse seoses vastutava töötleja tegevusega, on olukorrast sõltuvalt järgmised õigused:

 • teada (olla informeeritud) teda puudutavate andmete töötlemisest (õigus teada);
 • pääseda juurde oma andmetele ja olla informeeritud nende töötlemise viisist (juurdepääsuõigus);
 • lasta isikuandmed parandada või isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades lasta puudulikke isikuandmeid täiendada (parandamisõigus);
 • lasta teda puudutavad andmed kustutada või peatada teda puudutavate andmete töötlustegevus (välja arvatud säilitamine) (õigus andmete kustutamisele ja „õigus olla unustatud“);
 • lasta vastutaval töötleja piirata isikuandmete töötlemist, kui selleks on õiguslik alus (õigus töötlemise piiramisele);
 • kasutada andmete ülekandmise õigust (andmete ülekandmise õigus);
 • kasutada õigust esitada igal ajal vastuväide teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, välja arvatud kui töötlemine on vajalik avalikes huvides või vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides; vastutav töötleja ei töötle enam isikuandmeid, välja arvatud kui vastutav töötleja tõendab kaalukaid seadusliku töötlemise alused, mis on andmesubjekti huvide suhtes ülimuslikud (vastuväite esitamise õigus);
 • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Pakume teile lihtsat võimalust oma õiguste kasutamiseks. Saate seda teha, kui helistate meile numbrile +370 5 2190000, kirjutate meile aadressile duomenu.apsauga@baip.lt, või kasutate reklaamimaterjalide lõpus olevaid linke.

Võib juhtuda, et te ei saa neid õigusi kasutada, kui seadusega sätestatud juhtudel on vaja tagada kuritegude, ameti- või kutseeetika normide rikkumise ennetamine, uurimine ja avastamine ning andmesubjekti või muude isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

Te saate oma õigusi kasutada pärast seda, kui me oleme isiklikult või elektroonilist allkirja kasutades tuvastanud teie isiku.

Teie õigused Teatavad piirangud
Teada (olla informeeritud) oma andmete töötlemisest (õigus teada) Teil on õigus saada lühidalt ning lihtsas ja selges keeles informatsiooni enne oma isikuandmete töötlemist.
Pääseda oma andmete juurde ja olla informeeritud nende töötlemise viisist (juurdepääsuõigus) See õigust tähendab järgmist:

 • kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte;
 • teie töödeldavate isikuandmete loetelu esitamine teile;
 • teie informeerimine teie andmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikest alustest;
 • kinnitus selle kohta, kas me edastame andmeid kolmandatele isikutele või mitte, ja kui me seda teeme, siis missuguseid kaitsemeetmeid oleme rakendatud;
 • teie informeerimine selle kohta, missugusest allikast on teie isikuandmed pärit;
 • teave profiilanalüüsi kasutamise kohta;
 • teave säilitamisaja kohta.

Pärast teie isiku tuvastamist anname teile eespool nimetatud teavet, tingimusel et see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi.

Parandada isikuandmeid või täiendada isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades puudulikke isikuandmeid (parandamisõigus) See kehtib, kui meie poolt hoitavad andmed on mittetäielikud või ebatäpsed.
Kustutada andmed (õigus „olla unustatud“) See kehtib juhul, kui:

 • meie hoitav teave ei ole enam vajalik selle kasutamise eesmärgiga seoses;
 • me töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel ja te võtate oma nõusoleku tagasi;
 • me töötleme teie andmeid õigustatud huvide alusel ja me leiame pärast teie vastuväidet, et teie erahuvid tühistavad need;
 • teave saadi ebaseaduslikult.
Peatada kõik andmetöötlustegevused teie andmetega (välja arvatud säilitamine) See õigus kehtib ajutiselt, kuni me teie juhtumiga tutvume, kui te:

 • vaidlustate teabe täpsuse;
 • esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele meie poolt õigustatud huvi alusel;
 • teie andmete töötlemine meie poolt on ebaseaduslik ja te olete vastu teabe kustutamisele;
 • me ei vaja enam andmeid, kuid teie nõuate kohtuasjaga seoses.
Piirata isikuandmete töötlemist vastutava töötleja poolt, kui selleks on õiguslik alus (õigus töötlemise piiramisele) Te võite keelata meil teie isikuandmete kasutamise otsturunduse eesmärgil.
Kasutada andmete ülekandmise õigust Seda õigust võib kasutada, kui te olete andnud meile oma andmeid ja me töötleme neid automaatselt kas teie nõusoleku või teiega sõlmitud lepingu alusel.
Kasutada vastuväite esitamise õigust

Seda õigust võib kasutada, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides või vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides. Vastutav töötleja ei töötle enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis tühistab andmesubjekti huvid. (õigus esitada vastuväiteid).

Eitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile www.ada.lt

Küpsised, veebimajakad ja muud sarnased tehnoloogiad

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse terminit „küpsised“ osutamaks küpsistele ja muudele sarnastele tehnoloogiatele, näiteks pikslitähised, veebimajakad ja läbipaistvad GIF-id.

Kui te meie veebisaiti sirvite, püüame pakkuda teile teie konkreetsete vajaduse jaoks kohandatud sisu ja funktsioone. Selleks kasutame küpsiseid, teie veebilehitsejasse salvestatud väikseid andmefaile. Küpsised aitavad vastutaval töötlejal teid konkreetse veebisaidi varasema külastajana tuvastada, koguda teie varasemat sirvimisajalugu ja kasutada seda teavet sisu kohandamiseks. Küpsised aitavad ka tagada veebisaitide sujuva toimimise, jälgida veebisaitide külastamise kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet veebisaidi liikluse kohta. Selliste andmete analüüsimine aitab parandada kogemust meie veebisaidil ja muuta meie veebisaidid kasutajasõbralikumaks.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:

Nimi Ajavahemik Eesmärk
 _linkedin_oauth kuni veebisaidi akna sulgemiseni  Kasutame küpsiseid kasutajate käitumise analüüsimiseks, et muuta oma veebisait paremaks. Küpsist _linkedin_oauth kasutatakse sotsiaalvõrgustikku LinkedIn sisselogimise fakti registreerimiseks.
_ga 2 aastat  Kasutame küpsiseid kasutajate käitumise analüüsimiseks, et muuta oma veebisait paremaks. Küpsis _ga on Google Analyticsi küpsis, mis annab meile sellist teavet nagu külastajate arv saidil, nende külastatavad leheküljed, meie veebisaidil veedetud aeg kokku. Kogu _ga küpsiste kasutamisega kogutav teave liidetakse teiste kasutajate kohta kogutud samalaadse teabega ning on seetõttu anonüümne. Me ei tuvasta üksikuid külastajaid.
 _gat 1 minut  Kasutame küpsiseid kasutajate käitumise analüüsimiseks, et muuta oma veebisait paremaks. Küpsis _gat on Google Analyticsi küpsis, mida kasutatakse päringute arvu jälgimiseks.
 _gid 24 tundi  Kasutame küpsiseid kasutajate käitumise analüüsimiseks, et muuta oma veebisait paremaks. Küpsist _gid kasutatakse veebisaidi liikluse statistika kogumiseks.
_icl_current_language 24 tundi  Küpsist __icl_current_language kasutatakse mitme keele funktsioon pakkumiseks, et kasutaja saaks vaadata veebisaidi sisu valitud kuvamiskeeles.

Kui te kasutate veebilehitsejat sisu vaatamiseks, saate konfigureerida oma veebilehitseja kõiki küpsiseid vastu võtma, kõiki küpsiseid tagasi lükkama või teavitama teid sellest, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, seega vaadake oma veebilehitseja menüüst „Help“ (Abi), kuidas muuta oma küpsistega seotud eelistusi. Teie seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste jaoks lisakontrolle. Kui te ei soovi, et küpsiste kasutamisega kogutakse teavet, siis on enamikes veebilehitsejates lihtne võimalus küpsiste keelamiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid hallata, leiate aadressilt: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Palun pange siiski tähele, et mõningad teenused võivad ilma küpsisteta mitte toimida korralikult, ja kui te need keelate, võiad teenused või nende mingi osa olla teile kättesaamatu.

Lisaks küpsistele, mida vastutav töötleja kasutab, on teatavatel isikutel lubatud teie arvutis küpsiseid lubada ja neile juurde pääseda. Sellisel juhul reguleerivad küpsiste kasutamist nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikad.
Palun pange tähele, et meie sotsiaalvõrgustiku kontosid reguleerivad meie vastava sotsiaalmeediavõrgustiku küpsiste poliitikad.

Võtke meiega ühendust

Kui te avastate käesolevas privaatsuspoliitikas vastuolusid, meie veebisaidil turvaprobleeme või teil on muid küsimusi oma isikuandmete töötlemisega seoses, võtke meiega ühendust teile sobival viisil allpool toodud kontaktandmeid kasutades:

Postiaadress: UAB BAIP,  Gynėjų g. 14, Vilnius

E-post: info@baip.lt

Andmekaitseametniku e-post: duomenu.apsauga@baip.lt.

Lõppsätted

Vaatame käesoleva privaatsuspoliitika üle vähemalt kord kahe aasta jooksul. Teavitame teid käesoleva privaatsuspoliitika muutustest, mida me peame oluliseks, postitades teate konkreetsele veebisaidile. Kui te jätkate meie sisu vaatamist ja/või teenuste kasutamist pärast seda, kui me oleme sellise teate postitanud, nõustute te alluma uuendatud versioonis toodud tingimustele.

Kinnitatud peadirektori 24. mai 2018 korraldusega nr BAIP-V-19.

Käesolevat privaatsuspoliitikat saavad lugeda kõik huvitatud isikud ja see on internetis kättesaadav aadressil www.baip.lt

 

Viimati muudetud 24. mail 2018.